ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (12-14 มิถุนายน 2560)

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560, 16.30-19.00 น.

อบรม ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

1.ผู้เข้าอบรมครบทั้งหลักสูตร (อบรมครบทั้งสามวัน) จะมีสิทธิ์ในการสอบวัดความรู้ เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน  2560, 16.30-17.30 น.

2.ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้รับอีเมล์แจ้งกลับเรื่องเอกสารการอบรม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ขอไฟล์เอกสารการอบรมผ่าน chemsafe_training@hotmail.com หรือ

วิธีที่ 2  ดำเนินการถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (ข้างร้านกาแฟอินทนิล)ใต้อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์  (ต้นฉบับเอกสารการอบรมความปลอดภัยทางเคมี ได้ถูกฝากไว้กับทางร้าน)

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี มีดังนี้

1. เกวลิน อินทชาติ

2. ขนิษฐา ศรเพชร

3. จันทร์พิมพ์ ม้ารุ่งเรือง

4. จุฑามาศ สุธีพิเชฐภัณฑ์

5. ฐิติมา เกตประยูร

6. ณัฐริกา  บุญชูดำ

7. ณัทกาญจน์ ไซฮาด

8. ดิษยา ศรีนุติยากร

9. ทิพากร อุดมสินศิริกุล

10. ธันยพร เอื้อสุวรรณา

11. ธิดารัตน์ จริงจิตร

12. นนลนีย์ สายันห์กุลดิลก

13. นภัสนันท์ ธนฐิติภูวรัตน์

14. นริศศรา สุริสาร

15. นลินี ประดับญาติ

16. นันทพร พรมพิลา

17. นิชาภา สุพรรณฝ่าย

18. นิธิดล สกุลรังสิต

19. ปภัสสร บุญส่งเสริม

20. ประพาพิณ ทองกร

21. ปาจรีย์ บุญยะไทย

22. ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์

23. พชร สิทธิชีวภาค

24. พิชญากร เปี่ยมทองคำ

25. พิริยา ชนสุต

26. พีรดนย์ เกิดผล

27. พุธิตา โชคมั่งมีพิศาล

28. เพชรรัตน์ ใจเอื้อ

29. ภากร ณ. ลำปาง

30. มนตรี ผลสินธ์

31. เยาวตรี จำเริญ

32. รุ่งนภา สกุลวรกานต์

33. วรรณา เอี่ยมอาจ

34. วัชรีวรรณ รอดประเสริฐ

35. ศุภสิทธิ์ อินทร์แสง

36. สิริภัค ส่องแสง

37. สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล

38. อภิรัตน์ นิลพนาพรรณ

39. อัญชลี วงษ์เอี่ยม

40. อัมภรณ์พรรณ พลาศัย


©2013 All right reserved.