ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา (หมายเลข 33) ซอยจุฬาฯ12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์:   02-218-7695, 083-547-5991        e-mail:    chemsafe_training@hotmail.com


©2013 All right reserved.