แหล่งข้อมูลและเอกสาร

ข้อมูลและเอกสารด้านความปลอดภัยทางเคมี นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเป็นสามารถนำไปใช้เป็นฐานความรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านความปลอดภัย ทั้งนี้แผนงานการพัฒนาบุคลากรได้จัดหาข้อมูลและเอกสารด้านความปลอดภัยทางเคมีที่มีมาตราฐานสากลทั้งจากแหล่งที่มาภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01

 

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เล่มที่ 1   good practice manual 01

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เล่มที่ 2  good practice manual 02

 

2. หนังสือ เรื่อง Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Management of Chemical Hazards, Updated Version (2011)

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12654

แหล่งข้อมูล

(สามารถเข้าถึงข้อมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 )

 

3. หนังสือ เรื่อง “Less is better

ScreenHunter_299 Feb. 17 13.29

http://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/chemicalsafety/publications/less-is-better.pdf

สามารถเข้าถึงข้อมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

แหล่งข้อมูล

 

4. คู่มือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

คู่มือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ของบริษัท 3M  3m-respirator-guide

แหล่งข้อมูล

 

5. คู่มือ การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประเภทชนิดถุงมือ

5.1 คู่มือ การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประเภทชนิดถุงมือ ของ บริษัท ansell    protective-glove-selection-criteria

5.2 คู่มือ การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประเภทชนิดถุงมือ ของ บริษัท north   north-chemical-resistance-guide

แหล่งข้อมูล

 

6.เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการสืนค้น เอกสารช้อมูลความปลอดภัย (Safety data sheets)

เว็บไซด์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาไทย ได้แก่

6.1) เว็บไซด์ฐานความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี (สนับสนุนโดย สกว):  http://www.chemtrack.org/

6.2) เว็บไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ:  http://www.pcd.go.th/

6.3) เว็บไซด์ของบริษัท เมอร์ก (Merck):  http://www.merck.co.th/th/services/chemical_msds.asp

 

เว็บไซด์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

6.4) MSDS search: http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm

6.5) บริษัทผู้ผลิตสารเคมีต่างๆ 

Sigma Aldrich: http://www.sigmaaldrich.com/

Merck: http://www.chemdat.info/fcatalog/getContent.cmd?key=1573750&application=ChemDAT&country=th&language=en&idm=T

Fisher Scientific: http://www.fishersci.com

 


 

 

 

 

 

 

 


©2013 All right reserved.