ถาม-ตอบ

1. ถาม แผนงานการพัฒนาบุคลากร มีการจัดอบรมอะไรบ้าง

     ตอบ ทางแผนงานฯ โดยทั่วไปจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี โดยมีการเปิดอบรม 4 รูปแบบ คือ 1) การอบรมความปลอดภัยทางเคมีแบบออนไลน์ ได้ดำเนินการให้นิสิตในสายวิทยาศาสตร์ทุกคณะและชั้นปี ต้องเข้าร่วมอบรม ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  2) การอบรมความปลอดภัยทางเคมีแบบบรรยาย สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีืที่4 (ขึ้นไป) นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 3) การฝึกอบรมวิทยากรความปลอดภัยทางเคมี สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ 4) การสัมมนา สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

2. ถาม การอบรมความปลอดภัยทางเคมีแบบบรรยาย เปิดจัดอบรมช่วงไหนบ้าง

     ตอบ เปิดจัดอบรม 4 ช่วงต่อปี โดยเปิดจัดอบรมในภาคการศึกษาต้น 2 ครั้ง

(ช่วงต้นเทอม และปลายเทอม) และภาคการศึกษาปลาย 2 ครั้ง (ช่วงต้นเทอมและปลายเทอม)

 

3. ถาม การอบรมความปลอดภัยทางเคมีแบบบรรยาย มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ  การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย สารไวไฟ สารว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา สารเป็นพิษ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล แนวทางการจัดการสารเคมี และแนวทางการจัดการของเสียอันตราย

4. ถาม บุคคลภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมอบรมได้หรือไม่

    ตอบ ในตอนนี้ยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรม 

 

 


©2013 All right reserved.