ChemTrain

images

ChemTrain คือ ชื่อย่อ ที่ใช้เรียกแทนชื่อของ “แผนงานการพัฒนาบุคลากร โครงการแผนพัฒนาด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย” เป้าหมายโดยหลักของแผนงาน คือการมุ่งรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เรื่อง การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย แก่บุคลากรของจุฬาฯ และนิสิตในระดับชั้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการใช้งานสารเคมีทัั้งในการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดเนื่องจากภัยจากการใช้สารเคมี โดยทั้งนี้ ทางแผนงานฯ มีการจัดอบรมโดยหลักมี 4 รูปแบบ คือ

1. การอบรมการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยแบบออนไลน์  สำหรับบุคลากรของจุฬาฯ และนิสิต

2. การอบรมการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยแบบบรรยาย  สำหรับบุคลากรของจุฬาฯ และนิสิต

3. การฝึกอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัยทางเคมี สำหรับบุคลากรของจุฬาฯ

4. การสัมมนาด้านความปลอดภัยทางเคมี สำหรับบุคลากรของจุฬาฯ


©2013 All right reserved.