ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่  25 พฤษภาคม 2560)  มีรายนามดังต่อไปนี้

1. จัสมิน ดวงคำสวัสดิ์

2. จิตติ นิยมพานิช

3. จิราภรณ์ พิลึก

4. จุฑามาศ พลายระหาร

5. ชยาภรณ์ ปิยะวัฒนกุล

6. ณัฐริกา บัวเพชร

7. ไตรภพ กันตโสภณานนท์

8. ทิวัตถ์ ชูช่วย

9. ธัญญาภรณ์ บำรุงศรี

10. นราทิพย์ รักษ์เดช

11. บวรลักษณ์ พิศุทธิ์หิรัญ

12. ปริยากร เกตุปัญญาพงศ์

13. ปรีชาพัฒน์ พัวสุวรรณ

14. ผกากรอง. หอมบุญมา

15. พชรมน ศรีพูนพันธ์

16. พัณณ์ชิตา นิธิสันถวะคุปต์

17. พัสตราภรณ์ เนตรหาญ

18. พิชามญชุ์ มงคลศิริ

19. รรรรรร ใจกล้า

20. รสสุคนธ์ นิ่มเจริญ

21. รุจิกร จงสุวรรณวัฒนา

22. วรณัน สายบุตร

23. วัสสิกา ประสมสิน

24. ศิณีนาถ เครือเตียว

25. ศิริพัชริ์ ยิ่งอริยกุล

26. สนธยา ชัยอาวุธ

27. สุมนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

28. สุรีกาญจน์ กิ่งพุทธพงษ์

29. อนุรักษ์  เกตุเลขา

30. อภิชญา ดวงทอง

สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมี

1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลในกรณีที่พบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องผ่านทางอีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com

2. สามารถรับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมีได้ดังรายละเอียด:

สถานที่: ห้อง 804/1 ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อาคารอยู่ด้านข้างอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) โดยติดต่อขอรับใบรับรองได้ที่ คุณ นิภาพร หรือ คุณจอห์น

เวลา: สามารถติดต่อขอรับใบรับรองได้ในทุกๆ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.30-16.00 น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน –3 สิงหาคม 2560 (ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ไม่สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันดังกล่าว สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันและเวลาอื่น ภายในเวลาราชการได้ โดยติดต่อเพื่อทำการนัดหมายก่อนที่ คุณนิภาพร หรือ  คุณจอห์น โทร 02 218 4250 หรือ ที่ ดร.องอาจ  โทร 02 218 7695, 083 547 5991

3. โปรดแสดงบัตรนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงตนในการรับใบรับรอง

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก หรือมีสิทธิ์สอบแต่ไม่ได้เข้าสอบ

1. สามารถยื่นความจำนงสำหรับการสอบครั้งถัดไป (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมใหม่) โดยส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา และคณะหรือหน่วยงาน มาที่อีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 และ สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ในการสอบความปลอดภัยทางเคมีได้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ผ่านทาง www.chemsafety.research.chula.ac.th

2. การสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมีในครั้งถัดไป จะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อทบทวนความรู้ใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยทางเคมี ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-19.00 น.  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง www.chemsafety.research.chula.ac.th

พบปัญหา หรือข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านอีเมลล ongart.t@chula.ac.th หรือ โทรสอบถามที่ ดร.องอาจ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 02 218 7695 หรือ 083 547 5991


©2013 All right reserved.