อบรมความปลอดภัยทางเคมี (12-14 มิถุนายน 2560)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จัดอบรมความปลอดภัยทางเคมี ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีที่สูงกว่า) ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.chemsafety.research.chula.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.องอาจ โทร.0 2218 7695 หรืออีเมล: ongart.t@chula.ac.th


©2013 All right reserved.