ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (25 พฤษภาคม 2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560, 10.00-11.00 น.

สอบ ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

1.โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันตนระหว่างการสอบ

2.โปรดจำหมายเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเซ็นชื่อเข้าสอบ (หมายเลขประจำตัวสอบ คือ หมายเลขที่อยู่ก่อน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลด้านล่าง )

3. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

4. ผู้ที่สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบอย่างน้อย 70%

5. ประกาศผลสอบ วันพุธที่  7 มิถุนายน 2560 ผ่านทางเว็บไซด์ www.chemsafety.research.chula.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. จัสมิน ดวงคำสวัสดิ์

2. จิณห์นิภา การช่าง

3. จิตติ นิยมพานิช

4. จิราภรณ์ พิลึก

5. จุฑามาศ พลายระหาร

6. ชยาภรณ์ ปิยะวัฒนกุล

7. ณัฐริกา บัวเพชร

8. ตระการ  สุขทองหลาง

9. ไตรภพ กันตโสภณานนท์

10. ทัศพร กาญจนเรขา

11. ทิวัตถ์ ชูช่วย

12. ธนทัต โพธิ์ขัน

13. ธัญญาภรณ์ บำรุงศรี

14. นราทิพย์ รักษ์เดช

15. นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ

16. บวรลักษณ์ พิศุทธิ์หิรัญ

17. ปริยากร เกตุปัญญาพงศ์

18.  ปรีชาพัฒน์ พัวสุวรรณ

19. ปิยะวัช สงขาว

20. ผกากรอง หอมบุญมา

21. พชรมน ศรีพูนพันธ์

22. พลอยพรรณ โชติปทุมวรรณ

23. พัชรพร จันทร์รอด

24. พัณณ์ชิตา นิธิสันถวะคุปต์

25. พัสตราภรณ์ เนตรหาญ

26. พิชามญชุ์ มงคลศิริ

27. พุฒิพรรณ ภัทรสุปรีดิ์

28. รรรรรร ใจกล้า

29. รสสุคนธ์ นิ่มเจริญ

30. รุจิกร จงสุวรรณวัฒนา

31. วรณัน สายบุตร

32. วรภพ เทพบุตร

33. วัสสิกา ประสมสิน

34. ศิณีนาถ เครือเตียว

35. ศิริพัชริ์ ยิ่งอริยกุล

36. สนธยา ชัยอาวุธ

37. สรินทร์ยา สุพรรณพงศ์

38. สุมนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

39. สุรีกาญจน์ กิ่งพุทธพงษ์

40. อนุรักษ์  เกตุเลขา

41. อภิชญา ดวงทอง


©2013 All right reserved.