ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2560)

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมีในอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560, 9.00-16.00 น.

อบรม ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

1.ผู้เข้าอบรมครบทั้งหลักสูตร (อบรมครบทั้งเช้าและบ่าย) จะมีสิทธิ์ในการสอบวัดความรู้ เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  2560, 10.00-11.00 น.

2.ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้รับอีเมล์แจ้งกลับเรื่องเอกสารการอบรม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ขอไฟล์เอกสารการอบรมผ่าน chemsafe_training@hotmail.com หรือ

วิธีที่ 2  ดำเนินการถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (ข้างร้านกาแฟอินทนิล)ใต้อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์  (ต้นฉบับเอกสารการอบรมความปลอดภัยทางเคมี ได้ถูกฝากไว้กับทางร้าน)

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี มีดังนี้

1. จัสมิน ดวงคำสวัสดิ์

2. จิณห์นิภา การช่าง

3. จิตติ นิยมพานิช

4. จุฑาทิพย์ ปัญจมณี

5. จุฑามาศ พลายระหาร

6. ชยาภรณ์ ปิยะวัฒนกุล

7. ณัฐริกา บัวเพชร

8. ตระการ  สุขทองหลาง

9. ไตรภพ กันตโสภณานนท์

10. ทัศพร กาญจนเรขา

11. ธนทัต โพธิ์ขัน

12. ธนเทพ เหลืองทองคำ

13. นารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ

14. บวรลักษณ์ พิศุทธิ์หิรัญ

15. ปริยากร เกตุปัญญาพงศ์

16. ปิยะวัช สงขาว

17. ผกากรอง. หอมบุญมา

18. พชร หนูสวัสดิ์

19. พชรมน ศรีพูนพันธ์

20. พลอยพรรณ โชติปทุมวรรณ

21. พัชรพร จันทร์รอด

22. พัณณ์ชิตา นิธิสันถวะคุปต์

23. พัสตราภรณ์ เนตรหาญ

24. พิชามญชุ์ มงคลศิริ

25. พุฒิพรรณ ภัทรสุปรีดิ์

26. ภาคภูมิ ยิ่งประทานพร

27. รรรรรร ใจกล้า

28. รสสุคนธ์ นิ่มเจริญ

29. รุจิกร จงสุวรรณวัฒนา

30. วรณัน สายบุตร

31. วรภพ เทพบุตร

32. วัสสิกา ประสมสิน

33. ศิณีนาถ เครือเตียว

34. ศิริพัชริ์ ยิ่งอริยกุล

35. ศุภกฤต นันท์ภักดี

36. เศรษฐพัฒก์ ลิมสัมพันธ์เจริญ

37. สนธยา ชัยอาวุธ

38. สรินทร์ยา สุพรรณพงศ์

39. สิตานัน ธิติประเสริฐ

40. สุมนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

41. สุรีกาญจน์ กิ่งพุทธพงษ์

42. เสฐียรพงษ์ เกียงสุภา

43. อนุรักษ์  เกตุเลขา

44. รหัสนิสิต 5732810323 (ข้อมูลไม่สมบูรณ์ นิสิตแจ้งชื่อผ่านอีเมลล์ด้วย)


©2013 All right reserved.