ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 25 กันยายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 25 กันยายน 2561)

มีรายนามดังต่อไปนี้

1. กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ.

2. กฤตนัย นิจจำรูญ

3. กัญญ์รัศม์ ผิวจันทร์.

4. กัณจน์ชญาน์ ทุ่งส่วย

5. กัปตัน สมบูรณชนะชัย

6. กิตตินนท์ สกุลโภคทรัพย์

7. กิตาการ จิตรเอื้ออารีย์กุล.

8. จักรภัทร นิลภูมิ.

9. จุฑามาศ เลขศักดิ์.

10. ชญาภรณ์ ตันติธรรม

11. ชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร.

12. ชยุต ตั้งมั่นคงวรกูล.

13. ชลิตา  รุ่งเรือง.

14. ฑรรศภาคย์  จุติภัทร์ธนานนท์.

15. ณัฐชญาภัค ภิรมย์ภู่.

16. ณัฐพล บุษสาย.

17. ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา.

18. ธิติยา สามสาหร่าย

19. ธีรบูรณ์ จรูญเสถียรพงศ์.

20. นริศา เฉิดกุล

21. นัจกร จันทร์ดำ

22. ประภาดา กังพัฒนกิจ.

23. ประวิทย์ วณิชย์วิวรรธน์.

24. ปัณยตา สุขใย.

25. ปุญญิศา ชัยศรี.

26. พลอยไพลิน มงคลแสงสุรีย์.

27. พิชชาภา อุษามาลย์เวท.

28. พิชญา ธีรกุลกิตติพงศ์.

29. ภคินี มานะเจริญสุข

30. ภัคณิชา สู่บัณฑิต.

31. ภาวินี มณียม.

32. ภูวิศ บัวผิน.

33. มุกนภา วัธนอธิจิระ.

34. รัฐพงษ์ โชคดำรงสุข.

35. รุจีลักษณ์ คุ้มโห้

36. วรฤทธิ์ ยุกตะเสวี

37. วรัญชนก บัวนวล.

38. วริศรา เธียรกานนท์.

39. วิภาดา ดวงสุวรรณ์.

40. ศราวรรณ หงษ์วิเศษ

41. ศรุตา พงศ์ทองมหาคุณ

42. ศักย์ศรณ์ ลีมะทวีกูล.

43. ศิรศักดิ์ จาตุรประเสริฐ.

44. ศิวัชญา บริบูรณ์.

45. ศุภรดา วินัยพานิช.

46. สิทธิเดช สมศรี.

47. สิปโปทัย ศรีนิลรัตน์.

48. สุกัญญา นาครักษ์.

49. สุชาดา พ่อค้า.

50. สุภิญญา กูลนรา.

51. เสาวลักษณ์  คำก้อน.

52. อภิญญา วิจิตรรัตน์.

53. อรวีร์ จำปาแดง.

54. อัญชลิกา คงแสงแก้ว

สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมี

1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุลในกรณีที่พบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกลับผ่านทางอีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com

2. สามารถรับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมีได้ดังรายละเอียด:

สถานที่: ห้อง 804/1 ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อาคารอยู่ด้านข้างอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) 

เวลา: สามารถติดต่อขอรับใบรับรองได้ในทุกๆ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.30-16.00 น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 15 พฤศจิกายน 2561 (ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ไม่สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันดังกล่าว สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันและเวลาอื่นภายในเวลาราชการได้ โดยติดต่อเพื่อทำการนัดหมายก่อนที่ คุณพนารัตน์  โทร 02 218 3953  หรือที่ ดร.องอาจ  โทร  083 547 5991)\

3. โปรดแสดงบัตรนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงตนในการรับใบรับรอง

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อทบทวนความรู้ใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำงานวิจัยและนักวิจัย”  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง  https://www.shecu.chula.ac.th/home/

ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมลล์: ongart.t@chula.ac.th


©2013 All right reserved.