สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

สำหรับนิสิตหรือบุคลากรที่สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ สามารถยื่นความจำนงค์เพื่อขอสอบแก้ตัวมาที่อีเมล chemsafe_training@hotmail.com โดยส่งรายละเอียดดังนี้ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) รหัสนิสิต (ถ้ามี) 3) ภาควิชา 4) คณะหรือหน่วยงาน ทั้งนี้การสอบในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกูฏ คณะวิทยาศาสตร์ โดยยื่นความจำนงค์เพื่อขอสอบได้ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 และโปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผ่านทาง www.chemsafety.reserach.chula.ac.th 


©2013 All right reserved.