อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัย และนักวิจัย (ความปลอดภัยทางเคมี, 29-30 ตุลาคม 2561)

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัย และนักวิจัย ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีที่สูงกว่า) ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.shecu.chula.ac.th โดยหมดเขตการรับสมัครในวันจันทร์ที่  22 ตุลาคม 2561 

 


©2013 All right reserved.