ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 25 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น.

**สอบ ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ข้อปฏิบัติและรายละเอียดในการสอบ

1. โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันตนระหว่างการสอบ

2. โปรดจำหมายเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ กำหนดให้นั่งสอบตามหมายเลขประจำตัวสอบ (หมายเลขประจำตัวสอบ คือ หมายเลขที่อยู่ก่อน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลด้านล่าง)

3. โปรดวางกระเป๋าและเอกสารการเรียนไว้บริเวณด้านหน้าของห้องสอบ

4. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

5. ผู้ที่สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบอย่างน้อย  70%

6. ประกาศผลสอบในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซด์ www.chemsafety.research.chula.ac.th

ผู้มีสิทธิ์สอบ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เลขที่นั่งสอบ, ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

1. กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ.

2. กฤตนัย นิจจำรูญ

3. กัญจน์ สินธุพันธ์เดชา.

4. กัญญ์รัศม์ ผิวจันทร์.

5. กัณจน์ชญาน์ ทุ่งส่วย

6. กัปตัน สมบูรณชนะชัย

7. กิตตินนท์ สกุลโภคทรัพย์

8. กิตาการ จิตรเอื้ออารีย์กุล.

9. จักรภัทร นิลภูมิ.

10. จุฑามาศ เลขศักดิ์.

11. ชญาภรณ์ ตันติธรรม

12. ชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร.

13. ชยุต ตั้งมั่นคงวรกูล.

14. ชลิตา  รุ่งเรือง.

15. ฑรรศภาคย์  จุติภัทร์ธนานนท์.

16. ณัฐชญาภัค ภิรมย์ภู่.

17. ณัฐพล บุษสาย.

18. ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา.

19. ธิติยา สามสาหร่าย

20. ธีรบูรณ์ จรูญเสถียรพงศ์.

21. นริศา เฉิดกุล

22. นัจกร จันทร์ดำ

23. ประภาดา กังพัฒนกิจ.

24. ประวิทย์ วณิชย์วิวรรธน์.

25. ปัณยตา สุขใย.

26. ปุญญิศา ชัยศรี.

27. พลอยไพลิน มงคลแสงสุรีย์.

28. พิชชาภา อุษามาลย์เวท.

29. พิชญา ธีรกุลกิตติพงศ์.

30. ภคินี มานะเจริญสุข

31. ภัคณิชา สู่บัณฑิต.

32. ภาวินี มณียม.

33. ภูวิศ บัวผิน.

34. มุกนภา วัธนอธิจิระ.

35. รัฐพงษ์ โชคดำรงสุข.

36. รุจีลักษณ์ คุ้มโห้

37. วรฤทธิ์ ยุกตะเสวี

38. วรัญชนก บัวนวล.

39. วริศรา เธียรกานนท์.

40. วิภาดา ดวงสุวรรณ์.

41. ศราวรรณ หงษ์วิเศษ

42. ศรุตา พงศ์ทองมหาคุณ

43. ศักย์ศรณ์ ลีมะทวีกูล.

44. ศิรศักดิ์ จาตุรประเสริฐ.

45. ศิวัชญา บริบูรณ์.

46. ศุภรดา วินัยพานิช.

47. สิทธิเดช สมศรี.

48. สิปโปทัย ศรีนิลรัตน์.

49. สุกัญญา นาครักษ์.

50. สุชาดา พ่อค้า.

51. สุภิญญา กูลนรา.

52. เสาวลักษณ์  คำก้อน.

53. อภิญญา วิจิตรรัตน์.

54. อรวีร์ จำปาแดง.

55. อัญชลิกา คงแสงแก้ว

พบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมล: ongart.t@chula.ac.th

 

 


©2013 All right reserved.