ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561)

มีรายนามดังต่อไปนี้

1. กนกพร ผลมานะ.

2. กาญจนา อั๋งสกุล

3. เกศแก้ว สุวรรณอำไพ

4. จิดาภา ใจเที่ยง

5. จุฑามาศ  วะสมบัติ

6. ชนกานต์ เกตุทอง

7. ชนากานต์ ไตรอังกูร

8. ชนิกานต์ ศรีประทุมวงศ์

9. ชัยเกษม ศิริสุขพงศา

10. ฐาปนัท ปาละกูล

11. ณัชชา คำมี

12. ณัฐฐินันท์ แพงจีน

13. ณัฐภัทร เทียนสุวรรณ

14. ธัญจิรา มณีวัฒนกุลผล

15. นัชชา สุขขี

16. นิวัฒน์ บุญช่วย

17. บัณฑิตา  สกุลกิตติยุต

18. ปพน สมสุขคงเกษม

19. ปราณี รัตนวลีดิโรจน์

20. ปรุตม์  วนะบดีนิมิต

21. ปิยพร โสเจยยะ

22. พนัชกร มาละ

23. พัทค์พศิณ สัมประสิทธิ์

24. พิชญาภา หวังเทอดเกียรติ

25. พิมพลอย ประเสริฐวสุ

26. พิมพิกา รัตนอาภรณ์

27. วรัญญา ขันติอุดม

28. วศินี อู่ศิริสมบัติ

29. ศศิธร อังคณาวิศัลย์

30. สิรวิชญ์ จันทร์ทอง

31. สุจิตรา เสนารายณ์

32. สุดาพร สุนทร

33. สุนลิน สัตถาสาธุชนะ

34. หาญณรงค์ พิทยชินโชติ

35. อริญชัย อุดมวิทยานุกูล

36. อังคณา พงศ์พิไลพฤติ

สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมี

1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุลในกรณีที่พบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกลับผ่านทางอีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com

2. สามารถรับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมีได้ดังรายละเอียด:

สถานที่: ห้อง 804/1 ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อาคารอยู่ด้านข้างอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) โดยติดต่อขอรับใบรับรองได้ที่ คุณ นิภาพร

เวลา: สามารถติดต่อขอรับใบรับรองได้ในทุกๆ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.30-16.00 น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561 (ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ไม่สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันดังกล่าว สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันและเวลาอื่น ภายในเวลาราชการได้ โดยติดต่อเพื่อทำการนัดหมายก่อนที่ คุณนิภาพร  โทร 02 218 3962 หรือ ที่ ดร.องอาจ  โทร  083 547 5991)

3. โปรดแสดงบัตรนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงตนในการรับใบรับรอง

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก หรือมีสิทธิ์สอบแต่ไม่ได้เข้าสอบ 

1. สามารถยื่นความจำนงสำหรับการสอบครั้งถัดไป (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมใหม่) โดยส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา และคณะหรือหน่วยงาน มาที่อีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (ก่อน 16.00 น.) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ในการสอบความปลอดภัยทางเคมีได้ ผ่านทาง www.chemsafety.research.chula.ac.th ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 (หลัง 19.00 น.)

2. การสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมีในครั้งถัดไป จะจัดสอบในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อทบทวนความรู้ใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยทางเคมี ซึ่งจะจัดขึ้นในตุลาคม 2561  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง  https://www.shecu.chula.ac.th/home/ ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปในเร็วๆ นี้

ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมลล์: ongart.t@chula.ac.th


©2013 All right reserved.