ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

มีรายนามดังต่อไปนี้

1. กชกร วงศ์สุวรรณ

2. กนกพร อาษา

3. กนกพล โรจนกิจ

4. กนกพันธุ์ พานิชสมบัติ

5. กรภัทร ชนะเกียรติ

6. กรวิชญ์ กมลารัตน์

7. กฤติน ก่อเกิด

8. กฤษฎา ทองมีสี

9. กฤษดา ธรรมปรีชาถาวร..

10. กาญจนา ฉัตรชัยไพบูลย์

11. กิตตินันท์ พรมศิลา

12. จิรดา วัฒนสุข

13. จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ

14. เจตนิพัทธ์ พลอำไพ

15. ชญานิน นิสัยมั่น

16. ชญานี ประคอง

17. ชนสิษฎ์  แก้วงาม

18. ชนิกานต์ ชูสิทธิ์

19. ชนิกานต์ โลจนาภิวัฒน์

20. ชนิภา รักวนิชย์

21. ชลธิชา พูลสิน

22. ชัยวัฒน์ โสอนุช

23. โชติรส คงวิทยา

24. ณภัสร์จิรา จารี

25. ณัฐกานต์ ประกอบแก้ว

26. ณัฐชยา พัฒนสุทธิรัตน์

27. ณัฐชานันท์ ศรีคิรินทร์

28. ณัฐนิธิ สุธีรพงศ์พันธ์.

29. ณัฐพล ลิขิตธนานันท์

30. ณิชมน พรอารักษ์

31. ณิชารีย์ ทินกรสูติบุตร

32. ธนัชพร อ่อนแก้ว

33. ธนัญญา พึ่งแพง

34. ธนัญญา ศรีเรือง

35. ธัญจิรา จารุศิริพจน์

36. ธัญชนก ธรรมราช

37. ธีรนันท์ สุรเจริญชัยกุล

38. นพนันท์ คันธารัตนกุล

39. นริศ เกื้อกุลพัฒนา

40. นฤมล เผือกพูลผล

41. นันทิตา ภูวิชยสัมฤทธิ์

42. นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา

43. เนตรชนก มู่ฮำหมัดอารี

44. บวรชัย เจริญธีรบูรณ์

45. บัณฑิตา จิรไพบูลย์

46. ปณิธาน ศิริมงคล

47. ปนัดดา กิตินันท์ประกร

48. ประภัสสร อารีบำรุงสุข

49. ปริญญา ชัยภิรมย์

50. พงศยา พานิชเจริญ

51. พิมลพรรณ เล็กสมบูรณ์

52. ภรธีรา สุขสุวรรณ

53. ภูมิภัทร์ ก้องเกรียงไกร

54. มาริสา โอฬารรัตน์มณี

55. มีนตรา เตชะสำราญ

56. ลลิตภัทร ศุภประภากร

57. ลลิตา เลิศโกวิทย์..

58. วรรษพล ยิ้มแก้ว

59. วรางคณา  ศรีหมอก

60. วริษฐา เลียดประถม

61. วัชรา วชิรปาณีกูล

62. วิถวานี เทพปรียากุลกาล

63. วิลาสินี ศุภางค์

64. วิศวชิต ปานบางพงศ์

65. วิสสุตา ยอดอุบล

66. ศรุดา จันทร์โสภณพงศ์

67. ศิริลักษณ์ เมฆฉ่ำ

68. ศุภกานต์ สังข์แก้ว

69. สมัชชา สุวรรณถาวร

70. สิริรัตน์ ลูกอินทร์

71. สุกฤษฎิ์ ศรีสกุล

72. สุชญา  โตคุณาลัย

73. สุรเชษฐ์ หงษ์ไกรเลิศ

74. เสาวนีย์ เสมาทอง

75. อติรัตน์ ศรีเพชรภูมิ.

76. อรนุช กรอนันต์ศิลป์

77. อาภัสรา พัฒนศิริ

78. อุบลรัตน์ ตั้งพรเจริญ

สำหรับผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมี

1. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่พบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกลับผ่านทางอีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com 

2. สามารถรับใบสำคัญการฝึกอบรมความปลอดภัยทางเคมีได้ดังรายละเอียด:

สถานที่: ห้อง 804/1 ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อาคารอยู่ด้านข้างอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) โดยติดต่อขอรับใบรับรองได้ที่ คุณ นิภาพร

เวลา: สามารถติดต่อขอรับใบรับรองได้ในทุกๆ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 13.30-16.00 น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 25 ตุลาคม 2561 (ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ไม่สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันดังกล่าว สามารถขอรับใบรับรองในช่วงวันและเวลาอื่น ภายในเวลาราชการได้ โดยติดต่อเพื่อทำการนัดหมายก่อนที่ คุณนิภาพร  โทร 02 218 3962 หรือ ที่ ดร.องอาจ  โทร  083 547 5991)

3. โปรดแสดงบัตรนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงตนในการรับใบรับรอง

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก หรือมีสิทธิ์สอบแต่ไม่ได้เข้าสอบ 

1. สามารถยื่นความจำนงสำหรับการสอบครั้งถัดไป (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมใหม่) โดยส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา และคณะหรือหน่วยงาน มาที่อีเมลล์ chemsafe_training@hotmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ในการสอบความปลอดภัยทางเคมีได้ ผ่านทาง www.chemsafety.research.chula.ac.th ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

2. การสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมีในครั้งถัดไป จะจัดสอบในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์

กรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ 2

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อทบทวนความรู้ใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยทางเคมี ซึ่งจะจัดขึ้นในตุลาคม 2561  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง  https://www.shecu.chula.ac.th/home/ ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปในเร็วๆ นี้

ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมลล์: ongart.t@chula.ac.th

 


©2013 All right reserved.