ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น.

**สอบ ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ข้อปฏิบัติและรายละเอียดในการสอบ

1. โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันตนระหว่างการสอบ

2. โปรดจำหมายเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ กำหนดให้นั่งสอบตามหมายเลขประจำตัวสอบ (หมายเลขประจำตัวสอบ คือ หมายเลขที่อยู่ก่อน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลด้านล่าง)

3. โปรดวางกระเป๋าและเอกสารการเรียนไว้บริเวณด้านหน้าของห้องสอบ

4. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

5. ผู้ที่สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบอย่างน้อย 70%

6. ประกาศผลสอบในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันายน 2561 ผ่านทางเว็บไซด์  www.chemsafety.research.chula.ac.th

ผู้มีสิทธิ์สอบ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เลขที่นั่งสอบ, ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

1. กนกพร ผลมานะ.

2. กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ

3. กัญจน์ สินธุพันธ์เดชา

4. กัญญ์รัศม์ ผิวจันทร์

5. กาญจนา อั๋งสกุล

6. กิตาการ จิตรเอื้ออารีย์กุล

7. เกศแก้ว สุวรรณอำไพ

8. จักรภัทร นิลภูมิ

9. จิดาภา ใจเที่ยง

10. จุฑาทิพย์ ปัญจมณี

11. จุฑามาศ  วะสมบัติ

12. จุฑามาศ เลขศักดิ์

13. ชนกานต์ เกตุทอง

14. ชนากานต์ ไตรอังกูร

15. ชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร

16. ชนิกานต์ ศรีประทุมวงศ์

17. ชยุต ตั้งมั่นคงวรกูล

18. ชลิตา  รุ่งเรือง

19. ชัยเกษม ศิริสุขพงศา

20. ชาลิสา สุขสมิทธิ์

21. ฐาปนัท ปาละกูล

22. ฑรรศภาคย์  จุติภัทร์ธนานนท์

23. ณัชชา คำมี

24. ณัฐชญาภัค ภิรมย์ภู่

25. ณัฐฐินันท์ แพงจีน

26. ณัฐพล บุษสาย

27. ณัฐภัทร เทียนสุวรรณ

28. ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา

29. ธัญจิรา มณีวัฒนกุลผล

30. ธีรบูรณ์ จรูญเสถียรพงศ์

31. นัชชา สุขขี

32. นิวัฒน์ บุญช่วย

33. บัณฑิตา  สกุลกิตติยุต

34. ปพน สมสุขคงเกษม

35. ประภาดา กังพัฒนกิจ

36. ประวิทย์ วณิชย์วิวรรธน์

37. ปราณี รัตนวลีดิโรจน์

38. ปรุตม์  วนะบดีนิมิต

39. ปัณยตา สุขใย

40. ปิยพร โสเจยยะ

41. ปุญญิศา ชัยศรี

42. พนัชกร มาละ

43. พลอยไพลิน มงคลแสงสุรีย์

44. พัชระ อ่ำประเสริฐ

45. พัทค์พศิณ สัมประสิทธิ์

46. พิชชาภา อุษามาลย์เวท 

47. พิชญา ธีรกุลกิตติพงศ์

48. พิชญาภา หวังเทอดเกียรติ

49. พิมพ์นารา วัฒนะชัย

50. พิมพลอย ประเสริฐวสุ

51. พิมพิกา รัตนอาภรณ์

52. ภัคณิชา สู่บัณฑิต

53. ภาวินี มณียม

54. ภูวิศ บัวผิน

55. มุกนภา วัธนอธิจิระ

56. รัฐพงษ์ โชคดำรงสุข

57. วรัญชนก บัวนวล

58. วรัญญา ขันติอุดม

59. วริศรา เธียรกานนท์

60. วศินี อู่ศิริสมบัติ

61. วิภาดา ดวงสุวรรณ์

62. ศศิธร อังคณาวิศัลย์

63. ศักย์ศรณ์ ลีมะทวีกูล

64. ศิรศักดิ์ จาตุรประเสริฐ

65. ศิวัชญา บริบูรณ์

66. ศุภรดา วินัยพานิช

67. สรายุทธ  นามเสน

68. สิทธิเดช สมศรี

69. สิปโปทัย ศรีนิลรัตน์

70. สิรวิชญ์ จันทร์ทอง

71. สุกัญญา นาครักษ์

72. สุจิตรา เสนารายณ์

73. สุชาดา พ่อค้า

74. สุดาพร สุนทร

75. สุนลิน สัตถาสาธุชนะ

76. สุภิญญา กูลนรา

77. เสาวลักษณ์  คำก้อน

78. หาญณรงค์ พิทยชินโชติ

79. อนวัช วนาภิรมย์

80. อภิญญา วิจิตรรัตน์

81. อรวีร์ จำปาแดง

82. อริญชัย อุดมวิทยานุกูล

83. อังคณา พงศ์พิไลพฤติ

พบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมล: ongart.t@chula.ac.th

 


©2013 All right reserved.