ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (9 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561, 9.00-16.00 น.

อบรม ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าอบรมครบทั้งหลักสูตร (ครบทั้งช่วงเช้าและบ่าย) จะมีสิทธิ์ในการสอบวัดความรู้ เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น.

2. ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งกลับเรื่องเอกสารการอบรมจาก “chemtrain” ให้ลองตรวจสอบอีเมลใน SPAM mail (Junk mail)) ถ้าพบว่ายังไม่มี ให้ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ขอไฟล์เอกสารการอบรมผ่าน chemsafe_training@hotmail.com หรือ

วิธีที่ 2 ดำเนินการถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (ข้างร้านกาแฟอินทนิล)ใต้อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ (ต้นฉบับเอกสารการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (ฉบับภาษาไทย)ได้ถูกฝากไว้กับทางร้านเป็นที่เรียบร้อย) อย่างก็ตาม ร้านดังกล่าวปิดทำการในทุกๆวันอาทิตย์ ดังนั้นควรถ่ายเอกสารล่วงหน้าก่อนวันอบรม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุลในกรณีที่พบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกลับผ่านทางอีเมล chemsafe_training@hotmail.com

4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมเฉพาะนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ เท่านั้น

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี มีดังนี้

1. กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ

2. กัญจน์ สินธุพันธ์เดชา

3. กัญญ์รัศม์ ผิวจันทร์

4. กาญจนา อั๋งสกุล

5. กิตาการ จิตรเอื้ออารีย์กุล

6. เกศแก้ว สุวรรณอำไพ

7. จิดาภา ใจเที่ยง

8. จุฑาทิพย์ ปัญจมณี

9. จุฑามาศ  วะสมบัติ

10. จุฑามาศ เลขศักดิ์

11. ชนกานต์ เกตุทอง

12. ชนากานต์ ไตรอังกูร

13. ชนานันท์ โรจนรุ่งเรืองพร

14. ชนิกานต์ ศรีประทุมวงศ์

15. ชยุต ตั้งมั่นคงวรกูล

16. ชลิตา  รุ่งเรือง

17. ชัยเกษม ศิริสุขพงศา

18. ชาลิสา สุขสมิทธิ์

19. ฐาปนัท ปาละกูล

20. ฑรรศภาคย์  จุติภัทร์ธนานนท์

21. ณัชชา คำมี

22. ณัฐชญาภัค ภิรมย์ภู่

23. ณัฐฐินันท์ อะงจีน

24. ณัฐพล บุษสาย

25. ณัฐภัทร เทียนสุวรรณ

26. ณัฐวุฒิ ภูกิ่งนา

27. ธัญจิรา มณีวัฒนกุลผล

28. ธีรบูรณ์ จรูญเสถียรพงศ์

29. นัชชา สุขขี

30. นิวัฒน์ บุญช่วย

31. บัณฑิตา  สกุลกิตติยุต

32. ปพน สมสุขคงเกษม

33. ประภาดา กังพัฒนกิจ

34. ประวิทย์ วณิชย์วิวรรธน์

35. ปราณี รัตนวลีดิโรจน์

36. ปรุตม์  วนะบดีนิมิต

37. ปัณยตา สุขใย

38. ปิยพร โสเจยยะ

39. ปุญญิศา ชัยศรี

40. พนัชกร มาละ

41. พรภวิษย์ ทิศา

42. พรรณรัตน์ นงนวล

43. พลอยไพลิน มงคลแสงสุรีย์

44. พัชระ อ่ำประเสริฐ

45. พัทค์พศิณ สัมประสิทธิ์

46. พิชญา ธีรกุลกิตติพงศ์

47. พิชญาภา หวังเทอดเกียรติ

48. พิมพ์นารา วัฒนะชัย

49. พิมพลอย ประเสริฐวสุ

50. พิมพิกา รัตนอาภรณ์

51. ภัคณิชา สู่บัณฑิต

52. ภานุวัฒน์ เหลืองโรจนกุล

53. ภาวินี มณียม

54. ภูวิศ บัวผิน

55. มณฑิพา เกื้อชูศรี

56. มุกนภา วัธนอธิจิระ

57. รัฐพงษ์ โชคดำรงสุข

58. วรัญชนก บัวนวล

59. วรัญญา ขันติอุดม

60. วริศรา เธียรกานนท์

61. วศินี อู่ศิริสมบัติ

62. วิภาดา ดวงสุวรรณ์

63. ศศิธร อังคณาวิศัลย์

64. ศักย์ศรณ์ ลีมะทวีกูล

65. ศิรศักดิ์ จาตุรประเสริฐ

66. ศิวัชญา บริบูรณ์

67. ศุภรดา วินัยพานิช

68. สรายุทธ  นามเสน

69. สิทธิเดช สมศรี

70. สิปโปทัย ศรีนิลรัตน์

71. สิรวิชญ์ จันทร์ทอง

72. สุกัญญา นาครักษ์

73. สุจิตรา เสนารายณ์

74. สุชาดา พ่อค้า

75. สุดาพร สุนทร

76. สุนลิน สัตถาสาธุชนะ

77. สุภิญญา กูลนรา

78. เสาวลักษณ์  คำก้อน

79. หาญณรงค์ พิทยชินโชติ

80. อนวัช วนาภิรมย์

81. อภิญญา วิจิตรรัตน์

82. อรวีร์ จำปาแดง

83. อริญชัย อุดมวิทยานุกูล

84. อังคณา พงศ์พิไลพฤติ

85. จักรภัทร นิลภูมิ (รายชื่อเพิ่มเติม)

86. พิชชาภา อุษามาลย์เวท (รายชื่อเพิ่มเติม)

ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมล: ongart.t@chula.ac.th


©2013 All right reserved.