ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น.
**สอบ ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ข้อปฏิบัติและรายละเอียดในการสอบ
1. โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันตนระหว่างการสอบ
2. โปรดจำหมายเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ กำหนดให้นั่งสอบตามหมายเลขประจำตัวสอบ (หมายเลขประจำตัวสอบ คือ หมายเลขที่อยู่ก่อน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลด้านล่าง)
3. โปรดวางกระเป๋าและเอกสารการเรียนไว้บริเวณด้านหน้าของห้องสอบ
4. ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
5. ผู้ที่สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบอย่างน้อย 70%
6. ประกาศผลสอบในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ผ่านทางเว็บไซด์ www.chemsafety.research.chula.ac.th

ผู้มีสิทธิ์สอบ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เลขที่นั่งสอบ, ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
1. กชกร วงศ์สุวรรณ
2. กนกพร อาษา
3. กนกพล โรจนกิจ
4. กนกพันธุ์ พานิชสมบัติ
5. กรภัทร ชนะเกียรติ
6. กรวิชญ์ กมลารัตน์
7. กฤตนัย นิจจำรูญ
8. กฤติน ก่อเกิด
9. กฤษฎา ทองมีสี
10. กฤษดา ธรรมปรีชาถาวร..
11. กัณจน์ชญาน์ ทุ่งส่วย
12. กัปตัน สมบูรณชนะชัย
13. กาญจนา ฉัตรชัยไพบูลย์
14. กิตตินนท์ สกุลโภคทรัพย์
15. กิตตินันท์ พรมศิลา
16. จิรดา วัฒนสุข
17. จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
18. เจตนิพัทธ์ พลอำไพ
19. ชญานิน นิสัยมั่น
20. ชญานี ประคอง
21. ชญาภรณ์ ตันติธรรม
22. ชนสิษฎ์ แก้วงาม
23. ชนิกานต์ ชูสิทธิ์
24. ชนิกานต์ โลจนาภิวัฒน์
25. ชนิภา รักวนิชย์
26. ชลธิชา พูลสิน
27. ชัยวัฒน์ โสอนุช
28. โชติรส คงวิทยา
29. ณภัสร์จิรา จารี
30. ณัฐกานต์ ประกอบแก้ว
31. ณัฐชยา พัฒนสุทธิรัตน์
32. ณัฐชานันท์ ศรีคิรินทร์
33. ณัฐนิธิ สุธีรพงศ์พันธ์.
34. ณัฐพล ลิขิตธนานันท์
35. ณิชมน พรอารักษ์
36. ณิชารีย์ ทินกรสูติบุตร
37. ธนพร. เรือนดี (สอบเป็นภาษาอังกฤษ)
38. ธนพล พงศ์สุวโรจน์
39. ธนัชพร อ่อนแก้ว
40. ธนัญญา พึ่งแพง
41. ธนัญญา ศรีเรือง
42. ธัญจิรา จารุศิริพจน์
43. ธัญชนก กาวิเนตร.
44. ธัญชนก ธรรมราช
45. ธิติยา สามสาหร่าย
46. ธีรนันท์ สุรเจริญชัยกุล
47. นพนันท์ คันธารัตนกุล
48. นพรัตน์ จันทร์มี
49. นริศ เกื้อกุลพัฒนา
50. นริศา เฉิดกุล
51. นฤมล เผือกพูลผล
52. นัจกร จันทร์ดำ
53. นันทิตา ภูวิชยสัมฤทธิ์
54. นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา
55. เนตรชนก มู่ฮำหมัดอารี
56. บวรชัย เจริญธีรบูรณ์
57. บัณฑิตา จิรไพบูลย์
58. ปณิธาน ศิริมงคล
59. ปนัดดา กิตินันท์ประกร
60. ประภัสสร อารีบำรุงสุข
61. ปริญญา ชัยภิรมย์
62. พงศยา พานิชเจริญ
63. พิมลพรรณ เล็กสมบูรณ์
64. ภคินี มานะเจริญสุข
65. ภรธีรา สุขสุวรรณ
66. ภูมิภัทร์ ก้องเกรียงไกร
67. มาริสา โอฬารรัตน์มณี
68. มีนตรา เตชะสำราญ
69. รุจีลักษณ์ คุ้มโห้
70. ลลิตภัทร ศุภประภากร
71. ลลิตา เลิศโกวิทย์..
72. วรรษพล ยิ้มแก้ว
73. วรฤทธิ์ ยุกตะเสวี
74. วรางคณา ศรีหมอก
75. วริษฐา เลียดประถม
76. วัชรา วชิรปาณีกูล
77. วิถวานี เทพปรียากุลกาล
78. วิลาสินี ศุภางค์
79. วิศวชิต ปานบางพงศ์
80. วิสสุตา ยอดอุบล
81. วิสาข์ ไทรสุวรรณ.
82. ศราวรรณ หงษ์วิเศษ
83. ศรุดา จันทร์โสภณพงศ์
84. ศรุตา พงศ์ทองมหาคุณ
85. ศิริลักษณ์ เมฆฉ่ำ
86. ศุภกานต์ สังข์แก้ว
87. สมัชชา สุวรรณถาวร
88. สิริรัตน์ ลูกอินทร์
89. สุกฤษฎิ์ ศรีสกุล
90. สุชญา โตคุณาลัย
91. สุรเชษฐ์ หงษ์ไกรเลิศ
92. เสาวนีย์ เสมาทอง
93. อติรัตน์ ศรีเพชรภูมิ..
94. อรนุช กรอนันต์ศิลป์
95. อรรถพล ฮกเจริญ.
96. อัญชลิกา คงแสงแก้ว
97. อาภัสรา พัฒนศิริ
98. อุบลรัตน์ ตั้งพรเจริญ

99. กนกพร ผลมานะ (รายชื่อเพิ่มเติม)

พบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.องอาจ โทร 083 547 5991 หรือ อีเมล: ongart.t@chula.ac.th


©2013 All right reserved.