ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (16 มิถุนายน 2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560, 16.30-17.30 น.

สอบ ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

1.โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันตนระหว่างการสอบ

2.โปรดจำหมายเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเซ็นชื่อเข้าสอบ (หมายเลขประจำตัวสอบ คือ หมายเลขที่อยู่ก่อน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลด้านล่าง

3. ใช้เวลาสอบ 1ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

4. ผู้ที่สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบอย่างน้อย 70%

5. ประกาศผลสอบในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ผ่านทางเว็บไซด์ www.chemsafety.research.chula.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. เกวลิน อินทชาติ

2. ขนิษฐา ศรเพชร

3. จันทร์พิมพ์ ม้ารุ่งเรือง

4. จุฑามาศ สุธีพิเชฐภัณฑ์

5. ฐิติมา เกตประยูร

6. ณัฐริกา  บุญชูดำ

7. ณัทกาญจน์ ไซฮาด

8. ดิษยา ศรีนุติยากร

9. ทัศพร กาญจนเรขา.

10. ธัญญาลักษณ์ สวัสดี

11. ธันยพร เอื้อสุวรรณา

12. ธิดารัตน์ จริงจิตร

13. นภัสนันท์ ธนฐิติภูวรัตน์

14. นริศศรา สุริสาร

15. นลินี ประดับญาติ

16. นันทพร พรมพิลา

17. นิชาภา สุพรรณฝ่าย

18. นิธิดล สกุลรังสิต

19. ประพาพิณ ทองกร

20. ปาจรีย์ บุญยะไทย

21. ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์

22. พชร สิทธิชีวภาค

23. พรพจน์ ดวงแก้ว

24. พิชญากร เปี่ยมทองคำ

25. พิริยา ชนสุต

26. พีรดนย์ เกิดผล

27. พุธิตา โชคมั่งมีพิศาล

28. เพชรรัตน์ ใจเอื้อ

29. มนตรี ผลสินธ์

30. เยาวตรี จำเริญ

31. รุ่งนภา สกุลวรกานต์

32. วรรณา เอี่ยมอาจ

33. วัชรีวรรณ รอดประเสริฐ

34. ศุภสิทธิ์ อินทร์แสง

35. สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล

36. อัญชลี วงษ์เอี่ยม

37. อัญมณี คำเพ็ง

 


©2013 All right reserved.