ข่าวล่าสุด


 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (18-20 มิถุนายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 16 มิถุนายน 2018
 • PPC’s Chemical Safety Training Postponed to 14 June 2018 ลงข่าวเมื่อ 4 มิถุนายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2561, รอบพิเศษของคณะสหเวชศาสตร์) ลงข่าวเมื่อ
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” for PPC (7 June 2018) ลงข่าวเมื่อ 27 พฤษภาคม 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (18-20 มิถุนายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 22 พฤษภาคม 2018
 • ประกาศงดการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2561) และการสอบวัดความรู้ (25 พฤษภาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Exam Result (สอบวันที่ 30 เมษายน 2561, Exam on 30 April 2018) ลงข่าวเมื่อ 15 พฤษภาคม 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 3 พฤษภาคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Examinee (สอบวันที่ 30 เมษายน 2561, Exam on 30 April 2018) ลงข่าวเมื่อ 28 เมษายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (25-27 เมษายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 24 เมษายน 2018

 • ©2013 All right reserved.